admin 发表于 2020-9-19 15:40:48

入住新房选择搬家黄道吉日的五大原则与2023年、2024年搬家入宅吉日一览表

        下面是适合搬家的黄历吉日,注意:不是说除了上述公布的日期,其他日期绝对就不可用,经过专业择日确定的其他合适日期也是可以的。《2022年适合搬家的黄道吉日一览表,老黄历2022年各月份搬家入宅吉日查询与黄道吉日的选择原则》,http://www.caishen66.com/ehtml.asp?class_id=1&newid=7601。
                 在线财神网2023年搬家吉日一览表                   2023年1月8日    农历12月(大)17日 星期日        2023年2月6日    农历01月(小)16日 星期一        2023年1月11日   农历12月(大)20日 星期三        2023年1月20日   农历12月(大)29日 星期五        2023年1月24日   农历01月(小)03日 星期二        2023年1月26日   农历01月(小)05日 星期四        2023年1月29日   农历01月(小)08日 星期日        2023年2月8日    农历01月(小)18日 星期三        2023年2月14日   农历01月(小)24日 星期二        2023年2月18日   农历01月(小)28日 星期六        2023年2月20日   农历02月(大)01日 星期一        2023年3月1日    农历02月(大)10日 星期三        2023年3月6日    农历02月(大)15日 星期一        2023年3月8日    农历02月(大)17日 星期三        2023年3月14日   农历02月(大)23日 星期二        2023年3月17日   农历02月(大)26日 星期五        2023年3月18日   农历02月(大)27日 星期六        2023年3月26日   农历02月(润)05日 星期日        2023年3月27日   农历02月(润)06日 星期一        2023年3月30日   农历02月(润)09日 星期四        2023年4月1日    农历02月(润)11日 星期六        2023年4月5日    农历02月(润)15日 星期三        2023年4月14日   农历02月(润)24日 星期五        2023年4月17日   农历02月(润)27日 星期一        2023年4月21日   农历03月(大)02日 星期五        2023年4月26日   农历03月(大)07日 星期三        2023年5月6日    农历03月(大)17日 星期六        2023年5月8日    农历03月(大)19日 星期一        2023年5月10日   农历03月(大)21日 星期三        2023年5月22日   农历04月(小)03日 星期一        2023年5月24日   农历04月(小)05日 星期三        2023年5月30日   农历04月(小)11日 星期二        2023年6月1日    农历04月(小)13日 星期四        2023年6月5日    农历04月(小)17日 星期一        2023年6月7日    农历04月(小)19日 星期三        2023年6月9日    农历04月(小)21日 星期五        2023年6月10日   农历04月(小)22日 星期六        2023年6月15日   农历04月(小)27日 星期四        2023年6月18日   农历05月(大)01日 星期日        2023年6月19日   农历05月(大)02日 星期一        2023年6月22日   农历05月(大)05日 星期四        2023年7月1日    农历05月(大)14日 星期六        2023年7月3日    农历05月(大)16日 星期一        2023年7月7日    农历05月(大)20日 星期五        2023年7月8日    农历05月(大)21日 星期六        2023年7月10日   农历05月(大)23日 星期一        2023年7月12日   农历05月(大)25日 星期三        2023年7月16日   农历05月(大)29日 星期日        2023年7月19日   农历06月(小)02日 星期三        2023年7月28日   农历06月(小)11日 星期五        2023年8月1日    农历06月(小)15日 星期二        2023年8月8日    农历06月(小)22日 星期二        2023年8月10日   农历06月(小)24日 星期四        2023年8月13日   农历06月(小)27日 星期日        2023年8月14日   农历06月(小)28日 星期一        2023年8月26日   农历07月(大)11日 星期六        2023年9月1日    农历07月(大)17日 星期五        2023年9月3日    农历07月(大)19日 星期日        2023年9月6日    农历07月(大)22日 星期三        2023年9月11日   农历07月(大)27日 星期一        2023年9月20日   农历08月(大)06日 星期三        2023年9月26日   农历08月(大)12日 星期二        2023年10月1日   农历08月(大)17日 星期日        2023年10月12日农历08月(大)28日 星期四        2023年10月15日农历09月(小)01日 星期日        2023年10月27日农历09月(小)13日 星期五        2023年10月29日农历09月(小)15日 星期日        2023年10月31日农历09月(小)17日 星期二        2023年11月14日农历10月(大)02日 星期二        2023年11月16日农历10月(大)04日 星期四        2023年11月20日农历10月(大)08日 星期一        2023年11月26日农历10月(大)14日 星期日        2023年11月28日农历10月(大)16日 星期二        2023年11月29日农历10月(大)17日 星期三        2023年12月2日   农历10月(大)20日 星期六        2023年12月13日农历11月(小)01日 星期三        2023年12月21日农历11月(小)09日 星期四        2023年12月24日农历11月(小)12日 星期日                  在线财神网2024年搬家吉日一览表                   2024年1月15日   农历12月(大)05日 星期一        2024年1月19日   农历12月(大)09日 星期五        2024年3月12日   农历02月(大)03日 星期二        2024年1月2日    农历11月(小)21日 星期二        2024年1月6日    农历11月(小)25日 星期六        2024年1月21日   农历12月(大)11日 星期日        2024年1月24日   农历12月(大)14日 星期三        2024年1月30日   农历12月(大)20日 星期二        2024年1月31日   农历12月(大)21日 星期三        2024年2月2日    农历12月(大)23日 星期五        2024年2月9日    农历12月(大)30日 星期五        2024年2月13日   农历01月(小)04日 星期二        2024年2月15日   农历01月(小)06日 星期四        2024年2月24日   农历01月(小)15日 星期六        2024年3月8日    农历01月(小)28日 星期五        2024年3月11日   农历02月(大)02日 星期一        2024年3月14日   农历02月(大)05日 星期四        2024年3月20日   农历02月(大)11日 星期三        2024年3月21日   农历02月(大)12日 星期四        2024年3月24日   农历02月(大)15日 星期日        2024年3月26日   农历02月(大)17日 星期二        2024年4月1日    农历02月(大)23日 星期一        2024年4月2日    农历02月(大)24日 星期二        2024年6月12日   农历05月(大)07日 星期三        2024年11月26日农历10月(大)26日 星期二        2024年4月11日   农历03月(小)03日 星期四        2024年4月15日   农历03月(小)07日 星期一        2024年4月20日   农历03月(小)12日 星期六        2024年5月16日   农历04月(小)09日 星期四        2024年5月18日   农历04月(小)11日 星期六        2024年12月4日   农历11月(大)04日 星期三        2024年5月24日   农历04月(小)17日 星期五        2024年5月26日   农历04月(小)19日 星期日        2024年5月30日   农历04月(小)23日 星期四        2024年6月3日    农历04月(小)27日 星期一        2024年6月9日    农历05月(大)04日 星期日        2024年6月13日   农历05月(大)08日 星期四        2024年6月16日   农历05月(大)11日 星期日        2024年6月25日   农历05月(大)20日 星期二        2024年6月27日   农历05月(大)22日 星期四        2024年7月3日    农历05月(大)28日 星期三        2024年7月6日    农历06月(小)01日 星期六        2024年7月10日   农历06月(小)05日 星期三        2024年7月13日   农历06月(小)08日 星期六        2024年7月22日   农历06月(小)17日 星期一        2024年7月26日   农历06月(小)21日 星期五        2024年8月6日    农历07月(大)03日 星期二        2024年8月7日    农历07月(大)04日 星期三        2024年8月8日    农历07月(大)05日 星期四        2024年8月20日   农历07月(大)17日 星期二        2024年8月26日   农历07月(大)23日 星期一        2024年8月28日   农历07月(大)25日 星期三        2024年8月31日   农历07月(大)28日 星期六        2024年9月5日    农历08月(大)03日 星期四        2024年9月14日   农历08月(大)12日 星期六        2024年9月20日   农历08月(大)18日 星期五        2024年9月25日   农历08月(大)23日 星期三        2024年10月2日   农历08月(大)30日 星期三        2024年10月9日   农历09月(小)07日 星期三        2024年10月21日农历09月(小)19日 星期一        2024年10月23日农历09月(小)21日 星期三        2024年10月25日农历09月(小)23日 星期五        2024年11月2日   农历10月(大)02日 星期六        2024年11月8日   农历10月(大)08日 星期五        2024年11月10日农历10月(大)10日 星期日        2024年11月14日农历10月(大)14日 星期四        2024年11月20日农历10月(大)20日 星期三        2024年11月22日农历10月(大)22日 星期五        2024年11月23日农历10月(大)23日 星期六        2024年12月2日   农历11月(大)02日 星期一        2024年12月7日   农历11月(大)07日 星期六        2024年12月15日农历11月(大)15日 星期日        2024年12月18日农历11月(大)18日 星期三        2024年12月27日农历11月(大)27日 星期五

        http://www.caishen66.com/newup_File/image/20200919/20200919095139443944.jpg
        入住新房选择搬家黄道吉日的五大原则
       
        趋吉避凶真君子、相时而动大丈夫,《命运赋》云:“天不得时,日月无光;地不得时,草木不长。水不得时,风浪不平;人不得时,利运不通”,搬家择日的原则要求与方法步骤如下:                   第一,按照“以事为纲,以神为目;以事为经,以神为纬”的原则来确定黄历吉日,也就是选择适合搬家入宅的黄道吉日。                   第二,考察值日吉神与凶煞,一年365天是天天有不同的值日神煞,且不止一位值日神煞。关于吉神凶煞,并非一看到有凶煞星,不分力量大小轻重主次一概回避。《协纪辨方书》卷十有个关于神煞吉凶的取舍原则:“凡吉足胜凶,从宜不从忌;凡吉凶相抵,德喜之事仍忌;吉不足胜凶,则从忌不从宜。”意思是说,只要吉星吉神力量对比超过凶煞星,可以压制凶星不祸乱、不能产生危害了,日期就可以用的。                   第三,日期吉凶是因人而异的,本文发布的日期也不一定就适合每个人,择日择吉要结合八字命理、生肖属相等个人因素,不能生肖日期犯冲,不能日期五行冲克八字命理,不能选择个人生日等特定日期。举例来说,2022年10月8日是适合的黄道吉日,这一天的日期五行是木(甲木),因为木克土的关系,土命之人不要用此日。这一天属鼠人犯冲煞,生肖犯冲也不能用此日。                    第四,不能选择岁破日、不归日、往亡日等。                                           第五,不能方位犯冲煞。如果住宅的方位朝向当天是凶煞方位,则不能搬家入宅的。另外搬家也不能冲天坑方。                                                               表一、在线财神网未来24年天坑方位一览表                                                                         年份             天坑方位                                   2020、2032         东南方                                   2021、2033         西北方                                2022、2034         东北方                                   2023、2035         西南方                                2024、2036         东南方                                   2025、2037         西北方                                2026、2038         东北方                                   2027、2039         西南方                                2028、2040         东南方                                   2029、2041         西北方                                2030、2042         东北方                                   2031、2043         西南方                      择选吉日的根本就是寻找、确定适宜时空点,能充分的把握天时、地利、人和以及由此之间的和谐关系所造成的适宜机遇,从而达到趋吉避凶、吉祥如意的结果。黄道吉日因人而异、因时而变,需要根据个人信息进行专业择日择吉联系QQ664285275或450957508,微信wxbgf1(前面是字母,后面是数字1),也可以直接联系在线财神网淘宝店。
页: [1]
查看完整版本: 入住新房选择搬家黄道吉日的五大原则与2023年、2024年搬家入宅吉日一览表